Menu Ekspres:

[Nota Ringkas T1: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10, Bab 11] [Nota Ringkas T2: Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8][Nota Ekspres T3][Nota Ekspres T4: Bab 8, Bab 9, Bab 10], [Nota Ekspres T5][Pembentangan Pelajar-T4. Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, Bab 6, Bab 7, Bab 8, Bab 9, Bab 10] [Pembentangan Pelajar-T5. Bab 1, Bab2, Bab 3] [Latihan T4: Set 1, Set 2, Set 3] [Latihan Topikal T5] [Analisis Soalan Popular Percubaan Sejarah SPM Negeri2 2016][Analisis Fokus 2016] [Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2016] [Takwim Sekolah 2017]Wednesday, 24 October 2007

LU02T5


No. Siri: LU02T5

Latihan Ulangkaji Sejarah SPM 02

1) Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri ketamadunan manusia?

I. Persamaan taraf sosial
II. Kewujudan bandar-bandar
III. Peningkatan kegiatan ekonomi
IV. Kemunculan pemimpin masyarakat

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

2) Golongan pendeta di anggap penting pada zaman pemerintahan firaun kerana

A. bertanggungjawab dalam aspek keagamaan
B. memiliki kemahiran tertentu
C. berhak memungut cukai
D. mempunyai keberanian

3) Bagaimanakah agama Islam tersebar di Asia Tenggara?

I. Penaklukan kerajaan Islam ke atas negeri di sekitar
II. PengIslaman raja-raja dan golongan bangsawan
III. Penekanan terhadap bahasa Arab
IV. Usaha dakwah oleh para mubaligh

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

4) Mengapakah terdapat golongan bangsawan menentang raja pada Zaman Pertengahan di Eropah?

A. Raja menghalang golongan bangsawan memiliki tentera
B. Keistimewaan golongan bangsawan dikurangkan
C. Golongan bangsawan dilarang membina gereja
D. Gelaran golongan bangsawan dihapuskan

5) Kelahiran Zaman Renaissance kesan daripada perkembangan ilmu pengetahuan di
kota Islam seperti Baghdad, Cordova dan Toledo. Apakah implikasi perkembangan ilmu tersebut?

A. Orang Eropah merintis jalan ke Timur
B. Berakhirnya pemerintahan beraja
C. Berlakunya Perang Salib
D. Perluasan tanah jajahan

6) Apakah faktor yang mempengaruhi Portugal menjadi perintis dalam penjelajahan pada kurun ke-15?

A. Perang Seratus Tahun
B. Penguasaan bidang pelayaran
C. Perdagangan orang Islam merosot
D. Perebutan perdagangan di laut Mediterranean

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

7) Apakah tujuan Parlimen Inggeris meluluskan akta memagar tanah awam pada pertengahan kurun ke-18?

A. Mengelakkan gangguan binatang perosak
B. Mengatasi masalah sempadan pemilik tanah
C. Menyekat petani mengusahakan tanah awam
D. Membolehkan binatang ternakan meragut rumput

8) Akta Kilang 1833 digubal untuk mengawal majikan daripada menindas pekerjanya. Apakah perkara penting yang terdapat dalam akta tersebut?

A. Penetapan upah yang berpatutan
B. Menghalang penggunaan mesin
C. Penubuhan syarikat kerjasama
D. Masa bekerja ditetapkan

9) Mengapakah raja-raja di Eropah bersatu menentang Napoleon Bonaparte menjelang awal kurun ke-19?

A. Beliau mengawal semua perdagangan di Eropah
B. Beliau berasal daripada golongan rakyat jelata
C. Beliau merupakan seorang pemerintah yang kejam
D. Beliau menyebarkan idea Revolusi Perancis

10) Mengapakah fahaman sosialis gagal mempengaruhi rakyat di Eropah pada kurun ke-19?

A. Pemimpinnya terdiri daripada golongan bangsawan
B. Konsep memiliknegarakan harta sukar diterima
C. Kemajuan perdagangan negara dipentingkan
D. Perjuangannya bercorak radikal

11) Kemerosotan system feudal telah membawa perubahan kepada negara-negara di Eropah pada penghujung Zaman Pertengahan. Apakah kesan ke atas negara Eropah tersebut?

A. Taraf hidup rakyat meningkat
B. Penghapusan sistem hamba abdi
C. Kemajuan dalam bidang perdagangan
D. Kuasa golongan bangsawan berkurangan

12) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh raja untuk menyelaraskan ekonomi pada Zaman Pertengahan di Eropah?

I. Mengimbangi sistem percukaian
II. Mengawal sistem tanaman dagangan
III. Menyeragamkan sistem timbang dan ukur
IV. Menggunakan sistem mata wang yang sama

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

13) Mengapakah penduduk tempatan di Kepulauan Melayu menentang kedatangan penjajah Barat pada kurun ke-16?

I. Penghapusan tanaman sara diri
II. Penindasan pedagang Islam
III. Penghapusan budaya peribumi
IV. Peningkatan kadar kemiskinan

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

14) Apakah faktor perkembangan dalam bidang pertanian di Britain semasa Revolusi Pertanian?

A. Pengenalan sistem jual beli tanaman
B. Pengurusan pasaran yang cekap
C. Penanaman secara komersial
D. Pengurangan cukai tanaman

15) Mengapakah penggunaan arang batu penting kepada kemajuan perindustrian di Britain pada pertengahan kurun ke-18?

A. Mudah untuk proses pengeluaran
B. Bahan bakar yang menjimatkan
C. Menjana kuasa enjin wap
D. Bekalan yang berlebihan

16) Golongan yang manakah mahukan pemerintahan beraja diwujudkan semula setelah pemerintahan Oliver Cromwell?

A. Golongan pekerja
B. Golongan berharta
C. Golongan berpendidikan
D. Golongan penganut katolik

17) Akta The Thirteenth Amendment telah diperkenalkan oleh Presiden Amerika Syarikat ke-16, Abraham Lincoln. Mengapakah akta tersebut diperkenalkan?

A. Menyekat aktiviti pejuang di Amerika Syarikat
B. Meningkatkan kesedaran politik rakyat Amerika Syarikat
C. Menghapuskan amalan perhambaan di Amerika Syarikat
D. Membela golongan kelas bawahan di Amerika Syarikat

18) Mengapakah pertandingan Olimpik dianggap penting dalam sejarah Yunani?

A. Untuk memilih jaguh olahraga
B. Untuk memperingati Dewa Zeus
C. Untuk menentukan kekuatan negara kota
D. Untuk mengukuhkan hubungan

[ Berdasarkan Hukum Karma dan Dharma seseorang penganut Hindu akan mencapai Moksya ]
19) Penganut Hindu berusaha mencapai taraf moksya supaya mereka..

A. Dilahirkan semula
B. Berharmoni dengan alam
C. Bersatu dengan tuhan
D. Dilantik sebagai Brahmin

- Socrates (470 S.M.)
- Plato (427 S.M.)
- Aristotle (384 S.M.)
20) Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas?

A. Memperkanlkan idea demokrasi
B. Memperluas empayar
C. Mencipta sistem tulisan
D. Merupakan ahli falsafah

21) Dewan pantheon, colloseum dan aqueduct adalah antara binaan termasyhur dalam sejarah tamadun manusia. Binaan tersebut dikaitkan dengan tamadun..

A. Yunani
B. Rom
C. Mesir Purba
D. Mesopotamia

22) Mengapakah wujud perbezaan struktur sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta walaupun kedua-duanya merupakan negara kota dalam tamadun Yunani?

A. Wujudnya perbezaan pekerjaan
B. Wujudnya perbezaan agama
C. Wujudnya perbezaan bahasa
D. Wujudnya perbezaan budaya


ii/smiaa/LU02T5

LU01T5

No. Siri: LU01T5 /
Latihan Ulangkaji Sejarah SPM 01

1) Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan di Mesopotamia?

A. Penguasaan Parsi
B. Perluasan tamadun Indus
C. Rampasan kuasa golongan pendeta
D. Kemusnahan taman Tergantung Babylon

2) Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?

A. Menggalakkan mobiliti sosial
B. Merekodkan urusan pentadbiran
C. Mengukuhkan organisasi masyarakat
D. Mencatatkan harta golongan bangsawan

3) Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia?

A. Raja sebagai ketua kerajaan
B. Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C. Dewan Negara meluluskan belanjawan
D. Dewan Rakyat menentukan ketua negara

4) Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom (280 – 337 S.M.)?

A. penulisan kitab Bible
B. pengaruh agama lain kurang
C. pengiktirafan oleh Constantine
D. perkembangan teknologi pencetakan

5) Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?

A. Kekayaan hasil laut
B. Peningkatan hasil pertanian
C. Perubahan dasar pemerintahan
D. Kedudukan Oc-Eo yang strategik

6) Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A. Mengawal kaabah
B. Menguasai telaga zamzam
C. Merebut hak pungutan cukai
D. Mengamalkan semangat kesukuan

7) Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Mekah, ramai golongan hamba yang memeluk Islam?

A. Bersedia mati syahid
B. Mendapat hak yang sama
C. Mendapat keizinan tuannya
D. Berpeluang menjadi pemimpin

8) Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?

I. Meluaskan wilayah
II. Menguasai ekonomi
III. Menjaga harta benda
IV. Mempertahankan diri

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

9) Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad Saw?

I. Mengaku menjadi nabi
II. Menjadi ketua kafilah
III. Memerangi pemberontakan
IV. Mengingkari pembayaran zakat

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

10) Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui

A. bahasa istana
B. amalan protokol
C. adat kebesaran diraja
D. alat perkahwinan diraja


11) Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik Gereja Katolik semasa Gerakan Reformation?

A. Kefahaman agama bercanggah
B. Perpecahan di kalangan pengikut
C. Pembaharuan ditentang pengikutnya
D. Kepincangan amalan penguasa gereja

12) Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain pada abad ke-18?

I. Menyediakan sumber modal
II. Menyediakan bahan makanan
III. Menyediakan keperluan alat ganti
IV. Menyediakan sistem pengangkutan

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

13) Mengapakah struktur kegiatan ekonomi peribumi di Tanah Melayu diubah oleh British?

A. Menggalakkan pertumbuhan bandar
B. Memenuhi keperluan industri di Britain
C. Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
D. Meningkatkan taraf hidup penduduk

14) Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersil di Tanah Melayu pada abad ke-19?

I. Tempoh pajakan yang lama
II. Memiliki modal yang banyak
III. Pekerja mahir mudah diperoleh
IV. Mendapat konsesi tanah yang luas

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

15) Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada abad ke-20?

A. Lombong orang Cina terpaksa ditutup
B. Pembesar Melayu menydiakan modal
C. Kuala Lumpur sebagai pusat pengeluaran
D. Syarikat Eropah menjadi pengeluar utama

16) Kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan

I. pengasingan sosial dan budaya
II. perbezaan pendidikan dan pekerjaan
III. pertambahan keperluan bahan mentah
IV. peningkatan taraf hidup penduduk

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

17) Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara?

I. Perjuangan secara militan
II. Membentuk organisasi politik
III. Mengutamakan isu kebudayaan
IV. Golongan intelek menjadi pemimpin

A. I dan II C. III dan IV
B. II dan III D. I dan IV

18) Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831?

A. Menggunakan askar upahan
B. Mempunyai tentera terlatih
C. Membina kubu pertahanan yang kukuh
D. Mendapat sokongan pembesar tempatan

19) Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara di Asia Tenggara?

A. Kuasa raja dipulihkan
B. Kerajaan republik dibentuk
C. Semangat kebangsaan meningkat
D. Wujud pelbagai aliran parti politik

20) Masyarakat tamadun awal mempunyai organisasi sosial yang terbentuk berteraskan..

I. Agama
II. Budaya
III. Pekerjaan
IV. Keturunan

A. I dan II C. I dan IV
B. I dan III D. II dan III

21) Antara berikut, yang manakah membuktikan kuasa raja di Mesopotamia tidak terhad kepada hal-hal sekular sahaja?

I. Raja melantik paderi
II. Raja menentukan pentadbiran rumah ibadat
III. Raja mengawasi system tulisan
IV. Raja menguasai hasil sewa tanah yang dimiliki rumah ibadat

A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV


22) Apakah fungsi tembok dalam pernyataan di atas?

A. Membahagikan kawasan
B. Memantapkan pertahanan
C. Memudahkan pentadbiran
D. Menstrukturkan masyarakat

23) Apakah alasan yang digunakan oleh pemerintah Mesir Purba untuk membina piramid?

Menunjukkan kegemilangan kerajaan
Melambangkan kekayaan negara
Membuktikan ketinggian teknologi
Mendapatkan kebahagiaan selepas mati

(* Sungai Nil * Sungai Hwang Ho24)

24) Apakah sumbangan sungai di atas kepada ketamadunan manusia?

Pelabuhan entreport
Pusat tamadun awal
Penubuhan bandar terancang
Pusat keagamaan masyarakat purba


[ Di Bandar Anyang, istana, rumah golongan bangsawan, dan rumah ibadat dikelilingi oleh tembok termasuklah bandarnya]

25) Apakah fungsi tembok dalam pernyataan di atas?

A. Membahagikan kawasan
B. Memantapkan pertahanan
C. Memudahkan pentadbiran
D. Menstrukturkan masyarakat

ii/smiaa/LU01T5

Sejarah SPM - Intro

SEJARAH SPM 2007

A. PENGENALAN UMUM

1. Calon wajib menjawab i) Kertas 1 – Objektif
ii) Kertas 2 – Struktur / esei

2. Masa Kertas 1 – 1jam
Kertas 2 – 2 jam

3. Mulai SPM 2005 Kertas 1 terkandung 40 soalan meliputi Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
(40 markah)

4. Kertas 2 terkandung 4 soalan struktur ( 40 markah) dan 5 soalan esei pilih 3
(60 markah) meliputi sukatan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

B. ANALISA SOALAN SPM 2006

Kertas 1

1. 18 soalan Tingkatan 5 dan 22 soalan Tingkatan 4. Soalan daripada Bab 5 tiada dan Bab 3,6 dan 9 ada 1 soalan (Tingkatan 4). Bagi Tingkatan 5 tiada soalan Bab 5, 6 dan 7.

2. Pembahagian soalan seperti berikut :

Tingkatan 4 - Bab 1 - 3 soalan
Bab 2 - 3 soalan
Bab 3 - 1 soalan
Bab 4 - 3 soalan
Bab 5 - Tiada
Bab 6 - 1 soalan
Bab 7 - 2 soalan
Bab 8 - 2 soalan
Bab 9 - 1 soalan
Bab 10 - 6 soalan

Tingkatan 5 - Bab 1 - 5 soalan
Bab 2 - 3 soalan
Bab 3 - 1 soalan
Bab 4 - 1 soalan
Bab 5 - Tiada
Bab 6 - Tiada
Bab 7 - Tiada
Bab 8 - 4 soalan
Bab 9 - 4 soalan

3. Bab 1 dan Bab 2 Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 sangat penting untuk soalan objektif / struktur / esei.

Kertas 2

1. Bahagian A (soalan struktur)
- 2 soalan daripada Tingkatan 4 dan 2 soalan daripada Tingkatan 5
- soalan pecahan a / b / c / d
- meliputi konsep, sebab
- memerlukan jawapan pendek
- markah satu soalan antara 1 / 2 / 3 / 4
- pelajar lemah menjawab soalan struktur

2. Bahagian B (soalan esei)
- soalan tahun 2005 dikeluarkan semula (6c)
- banyak soalan KBKK
- markah sedikit – 1 isi = 1 markah
- pemarkahan berubah – perlukan fakta / huraian / contoh
- fokus memahami kehendak / maksud soalan
- ada soalan mengelirukan (6a)
- skop soalan luas tetapi markah sedikit
- soalan banyak pecahan
- penting memahami kata kunci soalan – Apa / Terangkan / Bagaimana / Mengapa /
Huraikan / Jelaskan
- penting rujuk Tingkatan 4 / Tingkatan 5 dan bahasa
- Skema berubah iaitu 1 tema = 1 markah

3. Soalan SPM 2006
Kertas 2

Struktur
1. Tingkatan 4 Bab 4 – Islam di Mekah a / b / c / d
2. Tingkatan 4 Bab 10 – Kesan ekonomi moden a / b / c
3. Tingkatan 5 Bab 5 – Pembinaan bangsa / negara a / b / c / d / e
4. Tingkatan 5 Bab 9 - Malaysia & antarabangsa a / b / c / d

Esei
5. Tingkatan 4 Bab 1 – Konsep Tamadun / 4 ciri-ciri Tamadun (sumbangan Tamadun Mesopatamia)
6. Tingkatan 4 Bab 8 – (kesan Islam dalam Bahasa Melayu / kesan kesenian Islam / nilai Islam dalam kehidupan)
7. Tingkatan 5 Bab 4 – (6 sebab British isytihar Malayan Union / sebab radikal dan orang dagang sokong MU / kesan Malayan Union)
8. Tingkatan 5 Bab 8 – (4 matlamat DEB / 5 langkah DEB / 3 pencapaian DEB)
9. Tingkatan 5 Bab 9 - Peristiwa yang berlaku sebelum PD 2 / 6 kesan PD2 / cara elak peperangan)

C. CADANGAN KEPADA CALON / GURU

- Guna buku teks sebagai rujukan utama
- Kuasai sukatan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 dengan baik
- Kuasai teknik / tajuk / sub tajuk untuk menjawab soalan
- Hadiri taklimat / ceramah peningkatan prestasi
- Perbanyak ulangkaji, latih tubi dan kumpulan perbincangan
- Rujuk soalan SPM lepas dan tahu analisis soalan
- Penerangan bentuk soalan dan pemahaman kata kunci soalan
- Buat persediaan awal
- Pendedahan soalan KBKK
- Mengadakan bank soalan
- Memahami kehendak soalan dan skema pemarkahan LPM
- Guna ayat yang betul dan tepat
- Jawapan mesti ada fakta, huraian dan contoh.

D. TOPIK PENTING SPM 2007

1. Tingkatan 4 - Bab 1 / 2 – Tamadun awal
- Bab 4 / 5 / 6 / 7 / 8 - Semua Bab Islam
- Bab 9 – Perubahan di Eropah

2. Tingkatan 5 - Bab 1 / 2 - Nasionalisme
- Bab 3 / 6 / 7 – Konsep pembinaan bangsa dan negara
- Bab 9 – Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

Sunday, 7 October 2007

miracle1


Ramadhan Semakin Meninggalkan Kita...

Ramadhan semakin menjauh meninggalkan kita,


Hati kesal kerana alpa dan leka melaluinya,


akan adakah lagi pertemuan manis ini,


berkunjung menyemai benih subur Iman dan taqwa.
Ramadhan..aku rindukan dakapanmu,


Jiwaku lembut dalam belaianmu,


cair hati kerasku dalam saljumu,


akan berkesempatan lagikah menemuimu..